home / cookieverklaring & privacy policy

Cookieverklaring & Privacy Policy

Care For Life streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal Care For Life dan ook zorgvuldig omgaan.

Identiteit en contactgegevens
Naam: STICHTING CARE FOR LIFE
Adres: Oosteinde 1, 2991 LG Barendrecht
Telefoonnummer: 088-9966222
E-mailadres: info@careforlife.nl
Kamer van Koophandel-nummer 50683551

Care For Life hecht veel waarde aan de privacy van haar donateurs, kinderen en overige partijen betrokken bij Care For Life. De omgang met privacy stemt dan ook overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens Care For Life verwerkt en beschermt, maar ook waarom wij deze gegevens verzamelen.

Mocht deze verklaring toch vragen bij u oproepen, dan kunt u contact opnemen via:
Stichting Care For Life
T.a.v. Privacy verantwoordelijke
Oosteinde 1, 2991 LG Barendrecht
088- 99 66 222
info@careForlife.nl

Care For Life is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Care For Life beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met wel doel dit gebeurt en op welke manier.

Care For Life is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden door Care For Life voor verschillende doeleinden verwerkt. Care For Life moet voor elke verwerking een grondslag hebben. Zonder grondslag is het verweken van persoonsgegevens onrechtmatig.

Care For Life tovert een glimlach op het gezicht van een kind. Care For Life zet zich in voor kinderen die chronisch, levensbedreigend of terminaal ziek zijn en voor kinderen met een beperking. We doen dit door het kind en de familie een (financieel) steuntje in de rug te bieden. Zo kunnen we voor kinderen die dat vanwege hun ziekte of aandoening hard nodig hebben bijvoorbeeld extra medische ondersteuning of onderwijs realiseren.

Ingezonden wensen worden onderverdeeld in één van de drie wenscategorieën: educatieve of sportieve ondersteuning, medische ondersteuning of mooie wensen.

Persoonsgegevens worden door Care For Life verwerkt op basis van een wettelijke grondslag:
– Om de overeenkomst tot uitvoering te kunnen brengen;
– Uw toestemming
– Op basis van wettelijke vereisten

Care For Life verzamelt medische gegevens (bijzondere persoonsgegevens), deze worden uiteraard nooit verwerkt zonder uw toestemming. Deze gegevens zijn nodig om de uiteindelijke overeenkomst tot stand te brengen. Verderop in deze verklaring lichten wij precies toe welke persoonsgegevens verwerkt worden.
Door het invullen van het contactFormulier op onze website of het indienen van uw aanvraag op andere wijze geeft u Care For Life toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
Wanneer Care For Life uw gegevens op basis van toestemming verwerkt, kunt u deze toestemming ten aller tijden intrekken. U kunt uw verzoek indienen via info@careForlife.nl.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?
Care For Life verzamelt uw gegevens op verschillende momenten:

 • Op het moment dat u onze website bezoekt en daar gegevens invult of achterlaat via het contactFormulier;
 • Op het moment dat u een kind aanmeldt voor Care For Life;
 • Wanneer er toezegging is van het bestuur van Care For Life worden aanvullende gegevens opgevraagd;
 • Op het moment dat de overeenkomst afgesloten wordt;
 • Wanneer u een donatie doet aan Care For Life;
 • Nadat de wens is uitgevoerd wordt hierover gecorrespondeerd op de website/ social media;
 • Het versturen van een nieuwsbrief.

 

Persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De persoonsgegevens welke wij verzamelen zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • NAW gegevens kind/ ouders/ aanmelder
 • Geboortedatum kind
 • Geboorteplaats kind
 • Naam donateur
 • Nationaliteit
 • Aard van de ziekte/ aandoening kind
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Medische verklaring arts

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • De mogelijkheid om contact met u op te nemen indien u een contactformulier heeft ingevuld;
 • wanneer een kind wordt aangemeld, om de wens door te nemen met de ouders/ aanmelder;
 • informeren over voortgang ingediende wens en de mogelijkheid om deze te vervullen;
 • het bestuur van Care For Life beoordeeld de binnengekomen aanvragen en bepaald of deze binnen de kaders van de stichting passen en of de aanvraag toegekend kan worden;
 • om een overeenkomst met u op te kunnen stellen om de wens in vervulling te laten gaan;
 • om uw donatie te kunnen verwerken;
 • het versturen van een nieuwsbrief;
 • het delen van wensen welke in vervulling zijn gegaan via de website van Care For Life of via social media.

Beveiliging persoonsgegevens
Care For Life zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen gedeeld met partijen welke een gerechtvaardigd belang hebben tot inzage van uw gegevens. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden van Care For Life, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Daarnaast zullen persoonsgegevens niet buiten de EER verwerkt worden, mits er sprake is van een passend beschermingsniveau.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Care For Life bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Gebruik van cookies
Care For Life plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Daarnaast zijn er cookies waarvan het effect minder direct zichtbaar is, zoals Google Analytics cookies. We gebruiken geanonimiseerde gegevens voor het verbeteren van de website beleving. Zonder deze gegevens kunnen wij onze website niet verbeteren.

Cookies die geplaatst worden voor analytische doeleinden of voor advertenties worden ook wel de ‘third party cookies’ genoemd. Ze worden niet door onszelf geplaatst, maar door de partners waar wij mee samenwerken. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u geen gebruik maken van cookies, dan kunt u deze uitzetten via uw eigen browser.

Welke cookies gebruiken wij?
In het kort een overzicht van de cookies die wij plaatsen.

Analytische cookies
Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s zij bekijken. Google Analytics plaatst hiervoor cookies. Deze geanonimiseerde informatie gebruiken wij om onze service te verbeteren.

Functionele cookies
Met behulp van deze cookies herkennen wij uw computer (of smartphone, tablet etc.). Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen op de website niet goed worden gebruikt. Wij herkennen met de cookies bepaalde voorkeuren of instellingen die voor u de juiste ervaring opleveren.

Cookies weigeren via uw browserinstellingen
Als u wilt, kunt u cookies weigeren. Dit kunt u doen via de optie ‘instellingen’ van uw internetbrowser. Kies hieronder de browser die u gebruikt en volg de uitleg voor het weigeren van cookies.
Let op: bezoekt u via verschillende browsers onze website, dan moet u voor elke browser apart de cookies weigeren.

Social media buttons
Op onze website staan buttons waarmee u webpagina’s kunt promoten (‘liken’) of delen (’tweeten’) op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Deze buttons werken met stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u meer weten over het privacy beleid van Facebook, Instagram, Google+ en LinkedIn, bekijk deze dan op hun eigen website. Op de website van bijvoorbeeld Facebook, Instagram of Google+ kunt u de privacy-verklaringen lezen om te zien wat er met uw (persoons-) gegevens gebeurt.

Uw privacyrechten
In de AVG zijn een aantal rechten opgenomen waar u als betrokkene een beroep op kan doen.
Dit zijn de volgende rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u van ons kunt verlangen dat wij uw (digitale) gegevens overdragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op vergetelheid. U kunt van ons verlangen dat wij al uw gegevens verwijderen. Dit is echter alleen mogelijk indien wij uw gegevens niet langer meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld.
 • Het recht op inzage. U heeft het recht om in te zien welke gegevens wij van u verwerken.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. U mag van ons verlangen dat gegevens welke wij van u verwerken en niet correct zijn wijzigen en/of aanvullen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Indien wij gegevens van u verwerken welke niet correct zijn, niet noodzakelijk zijn of wij de gegevens niet meer nodig hebben kunt u aan ons vragen of wij stoppen met de verwerking.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Indien wij gebruik maken een geautomatiseerde besluitvorming mag u van ons verlangen dat ook met een menselijk oog naar het genomen besluit wordt gekeken. Bij Care For Life wordt géén gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van een algemeen of gerechtvaardigd belang mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Het kan echter zijn dat het belang op grond waarvan wij uw gegevens verwerken zwaarder weegt dan uw belang.


Indien u wenst een beroep te doen op één van de bovenstaande rechten of u een klacht heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan dient u contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: info@careforlife.nl

Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de gelden wet- en regelgeving.

Naar aanleiding van uw e-mail zullen wij contact met u opnemen. Wij streven er naar uw verzoek binnen 1 maand uit te voeren, tenzij het gaat om een complex verzoek. Dan hanteren wij een doorlooptijd van 3 maanden. Wij zullen u hiervan wel binnen 1 maand op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 01-03-2020.